Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Fannikerdagen. Dets hjemsted er Nordby, Fanø.

§ 2 Foreningens formål er ved afholdelse af en årlig Fannikerdag at fremskaffe midler til at bevare minder om Fanø’s sejlskibsflåde og nationaldragten og til Nordbys forskønnelse og bevarelse.

§ 2a For opfyldelse af dele af § 2 deltager foreningen i Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling efter de retningslinier, der er angivet i overenskomsten herom.

§ 3 Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Nægtes optagelse kan vedkommende kræve spørgsmålet forelagt på førstkommende generalforsamling, der afgør om nægtelsen skal opretholdes.

§ 4 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Ved kontingentrestance udover 2 år, kan bestyrelsen slette et medlem. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, kan ikke udøve stemmeret på generalforsamlingen.

§5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår – dog senest 15. februar og i øvrigt når bestyrelsen finder det nødvendigt – eller når mindst 20 af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal finde sted med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i Fanø Ugeblad.

§ 6 Dagsorden til den årlige generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse og revisorer jfr. § 9.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.
§ 7 Generalforsamlingen ledes af een af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent. På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme. Stemmeret kan kun udøves personligt.

§ 8 Alle beslutninger sker ved simpel stemmeflertal. Ændring af lovene eller foreningens opløsning kræver dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningens opløsning skal dog godkendes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 9 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 9 medlemmer vælges på generalforsamlingen og afgår med 5 medlemmer i lige år og 4 i ulige år

§ 10 Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær samt bestyrelsesmedlemmer til Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling. Formanden drager omsorg for, at de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen eller bestyrelsen udføres. Kassereren opkræver kontingentet og fører foreningens regnskaber. Regnskabet afsluttes 31. december og revideres. Sekretæren fører forhandlingsprotokol hvori indføres referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder.

§ 11 Såfremt bestyrelsen finder, at hensynet til foreningens anseelse eller formål gør det nødvendigt at et medlem ekskluderes, rettes der en henstilling til vedkommende om at udmelde sig. Såfremt denne henstilling ikke imødekommes, afgøres sagen af den førstkommende generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12 De indbetalte kontingenter og indkomne frivillige bidrag, der ikke antages at skulle bruges i nær fremtid, skal indsættes i et lokalt pengeinstitut og lyde på foreningens navn og således, at de kan hæves på begæring fra kassereren eller formanden.

§ 13 Foreningens midler skal holdes afsondret fra andre midler og må hverken udlånes eller bortgives eller i øvrigt anvendes, medmindre de benyttes til opfyldelse af formålsparagraffen § 2.

§ 14 Formanden og eet medlem af foreningens bestyrelse kan foretage uanmeldt kasseeftersyn hos kassereren.

§ 15 Ophører foreningen, kan dens midler ingensinde blive genstand for deling mellem medlemmerne. Ved foreningens opløsning tilfalder alle foreningens midler Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling.

Nuværende love er vedtaget på generalforsamlingen den 13. november 2022.