Betingelser for leje af Fannikerdagens materiel

Lejer er i opstillingsperioden ansvarlig for enhver skade, der sker på det lejede materiel, hvad enten skaden er hændelig eller forårsages ved simpel eller grov uagtsomhed, eller det forsætligt påføres det lejede. Hvis beskadiget materiel kan repareres, da skal det ske efter Fannikerdagens foranstaltning og for lejers regning. Ved skader som ikke kan repareres og bortkomst, da erstattes til genanskaffelsesværdien.

Hvis opstillingen af det lejede materiel kræver specielle tilladelser fra offentlige myndigheder (Fanø Kommune), da påhviler det lejer at ansøge om tilladelse. Fannikerdagen er gerne behjælpelig med råd og vejledning.Der må ikke anvende tape og lignende på al teltdug.

Nød- og panikbelysning kan medfølge, hvis påkrævet. Lejer er selv ansvarlig for tilslutning.

Fannikerdagen kan være behjælpelig med opstilling af telte, hvis der træffes aftale herom.